Skladno s sklepom številka 762/136/15, 136. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

37. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v torek, 30. junija 2015 , ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cest 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
-­delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
‐ zapisnikar
‐ dva potrjevalca zapisnika
‐ verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 34. redne letne in volilne skupščine HZS
6. Sprejem zapisnika 35. izrednega zasedanja skupščine HZS
7. Sprejem zapisnika 36. dopisne skupščine HZS
8. Potrditev finančnega in revizijskega poročila za leto 2014
9. Seznanitev s finančnim in vsebinskim poročilom – Razvojna pomoč 2014/15
10. Potrditev novega Finančnega načrta za leto 2015
11. Sprememba Statuta HZS in Poslovnika skupščine HZS (glede sklepčnosti in redakcijskih sprememb)
12. Poročila
a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2014/15:
‐ Poročilo predsednika HZS
‐ Poročilo generalnega sekretarja HZS
‐ Poročilo o delu reprezentance
‐ Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
b.) Poročilo nadzornega odbora
c.) Poročilo disciplinske komisije
d.) Poročilo pritožbenega senata
e.) Poročilo strokovnega sveta
f.) Poročilo sodniške organizacije

***

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 27.6.2015, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 23.6.2015. Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red (2. odst. 15. čl. Poslovnika Skupščine HZS in 15. čl. Statuta HZS).

pdf icon

 

VABILO – SKLIC 37. REDNE SKUPŠČINE HZS – 30.6.2015