Skladno s sklepom številka 1109/191/22, 191. seje predsedstva Hokejske zveze Slovenije in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

47. REDNO IN VOLILNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v sredo, 29. junija 2022 ob 17. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

 • delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika – zapisnikar
 • dva potrjevalca zapisnika
 • verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
 • volilna komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine

4. Sprejem dnevnega reda skupščine

5. Sprejem zapisnika 46. rednega zasedanja skupščine HZS

6. Seznanitev s Programskim načrtom reprezentanc HZS za sezono 2022/23

7. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2021

8. Potrditev rebalansa Finančnega načrta za leto 2022

9. Potrditev Finančnega načrta za leto 2023

10. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):

a) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2021/22

 • Poročilo predsednika HZS
 • Poročilo generalnega sekretarja HZS
 • Poročilo o delu reprezentanc
 • Poročilo o izvedbi tekmovanj DP

b) Poročilo nadzornega odbora Poročilo disciplinske komisije

c) Poročilo pritožbenega senata

d) Poročilo strokovnega sveta

e) Poročilo sodniške organizacije

11. Volitve

 • Volitve predsednika HZS (izmed pravočasno prijavljenih kandidatov)
 • Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev predsednika HZS
 • Volitve dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva – na predlog izvoljenega predsednika HZS
 • Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva HZS
 • Volitve članov organov HZS – na predlog izvoljenega predsednika HZS:

– treh (3) članov nadzornega odbora HZS in dveh (2) namestnikov

– treh (3) članov pritožbenega senata HZS in dveh (2) namestnikov

– treh (3) članov disciplinske komisije HZS in dveh (2) namestnikov

 • Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev članov organov HZS

Predstavniki medijev lahko prisostvujejo zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 25.6.2022, pred dnevom skupščine na e-naslov: pr@hokejska-zveza.si

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 21.6.2022 ter izključno preko e-pošte: hzs@hokejska-zveza.si Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red.

Skupščina je sklepčna, če je glasovala več kot polovica vseh pooblaščenih predstavnikov članov HZS. Če ob sklicanem času ni zagotovljena sklepčnost skupščine, se začetek skupščine preloži za 30 minut, pri čemer je po omenjenem roku skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 vseh predstavnikov članov HZS.

Kandidat za predsednika je dolžan h kandidaturi predložiti program dela HZS za prihodnji mandat. Kandidat za predsednika HZS mora pred volitvami predstaviti svoj program, kot tudi življenjepis in svoje dosedanje dosežke. Pred izvedbo volitev se članom HZS omogoči, da podajo svoje predloge glede kandidatov. Vsi predlogi, programi in gradiva, vezano na volitve se predložijo izključno preko e-pošte: hzs@hokejska-zveza.si