Skladno s sklepom številka 815/146/16, 146. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

40. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v ponedeljek, 20. junija 2016, ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

  • delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika;
  • zapisnikar;
  • dva potrjevalca zapisnika;
  • verifikacijska komisija: predsednik in dva člana;

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 39. izrednega zasedanja skupščine HZS
6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2015
7. Potrditev novega Finančnega načrta za leto 2016
8. Poročila

a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2015/16:

  • Poročilo predsednika HZS
  • Poročilo generalnega sekretarja HZS
  • Poročilo o delu reprezentance
  • Poročilo o izvedbi tekmovanj DP

b.) Poročilo nadzornega odbora
c.) Poročilo disciplinske komisije
d.) Poročilo pritožbenega senata
e.) Poročilo strokovnega sveta
f.) Poročilo sodniške organizacije

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 13.6.2016. Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red (2. odst. 15. čl. Poslovnika Skupščine HZS
in 15. čl. Statuta HZS).

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 17.6.2016, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).