Skladno s sklepom številka 1171/201/23, 201. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije sklicuje

48. REDNO SKUPŠČINO HZS

ki bo v torek, 20. junija 2023, ob 17.00 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

 • delovno predsedstvo skupščine:
 • predsednik in dva podpredsednika zapisnikar
 • dva potrjevalca zapisnika
 • verifikacijska komisija: predsednik in dva člana

3. Sprejem dnevnega reda skupščine

4. Sprejem zapisnika 47. redne in volilne skupščine HZS

5. Seznanitev z naslednjimi dokumenti:

 1. Programski načrt – reprezentance HZS za sezono 2023/24
 2. Poročilo Sanacijske skupine HZS za leto 2022

6. Seznanitev s spremembo v sestavi Nadzornega odbora;

7. Potrditev predlogov spremembe Statuta HZS;

8. Potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2023

9. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2024

10. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2022

11. Potrditev poročil o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26.a čl. Statuta HZS)

 1. Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2022/23:
  • Poročilo predsednika HZS
  • Poročilo generalnega sekretarja HZS
  • Poročilo o delu reprezentanc
  • Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
 2. Poročilo nadzornega odbora
 3. Poročilo disciplinske komisije
 4. Poročilo pritožbenega senata
 5. Poročilo strokovnega sveta
 6. Poročilo sodniške organizacije

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev so lahko navzoči na zasedanju skupščine, če potrdijo udeležbo vsaj tri dni, to je najkasneje do 17.6.2023, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS.

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 13.6.2023. Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red (2. odst. 15. čl. Poslovnika Skupščine HZS in 15. čl. Statuta HZS). Skupščina lahko odloča, če je prisotna več kot polovica vseh predstavnikov članov HZS (20. člen Statuta HZS). Če ob sklicanem času ni zagotovljena sklepčnost skupščine, se začetek skupščine preloži za 30 minut, pri čemer je po omenjenem roku skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 vseh predstavnikov članov HZS (3. odst. 20. člena Statuta HZS).