Skladno s sklepom številka  916/160/18,  160.  seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije sklicuje

43. REDNO IN VOLILNO SKUPŠČINO HZS

ki bo v torek, 5. junija 2018 , ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
– volilna komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine

4. Sprejem dnevnega reda skupščine

5. Sprejem zapisnika 42. rednega zasedanja skupščine HZS

6. Seznanitev z odstopom članov predsedstva HZS

7. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2017

8. Potrditev Finančnega načrta za leto 2019

9. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):

a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2017/18:
– Poročilo predsednika HZS
– Poročilo generalnega sekretarja HZS
– Poročilo o delu reprezentanc
– Poročilo o izvedbi tekmovanj državnega prvenstva

b.) Poročilo nadzornega odbora
c.) Poročilo disciplinske komisije
d.) Poročilo pritožbenega senata
e.) Poročilo strokovnega sveta
f.) Poročilo sodniške organizacije

10.) Volitve:

– Volitve predsednika HZS
– Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev predsednika HZS

– Volitve dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva – na predlog izvoljenega predsednika HZS
– Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev dveh podpredsednikov HZS in članov predsedstva HZS

– Volitve članov organov HZS – na predlog izvoljenega predsednika HZS:
a) treh (3) članov nadzornega odbora HZS in dveh (2) namestnikov
b) treh (3) članov pritožbenega senata HZS in dveh (2) namestnikov
c) treh (3) članov disciplinske komisije HZS in dveh (2) namestnikov

– Poročilo volilne komisije o rezultatih volitev članov organov HZS

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 2.6.2018, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 29.5.2018. Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red (2. odst. 15. čl. Poslovnika Skupščine HZS in 15. čl. Statuta HZS).

Skupščina lahko odloča, če je prisotna več kot polovica vseh predstavnikov članov HZS (20. člen Statuta HZS). Če ob sklicanem času ni zagotovljena sklepčnost skupščine, se začetek skupščine preloži za 30 minut, pri čemer je po omenjenem roku skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 vseh predstavnikov članov HZS (3. odst. 20. člena Statuta HZS).

Kandidat za predsednika je dolžan h kandidaturi predložiti program dela HZS za prihodnji mandat (1. odstavek 27. člen Statuta HZS). Kandidat za predsednika HZS mora pred volitvami predstaviti svoj program, kot tudi življenjepis in svoje dosedanje dosežke (24. člen Poslovnika Skupščine HZS). Pred izvedbo volitev se članom HZS omogoči, da podajo svoje predloge glede kandidatov (2. odstavek 21. člena Poslovnika Skupščine HZS). Na podlagi interpretacije prej navedenih določb se bodo volitve predsednika HZS izvedle izmed kandidatov za predsednika, ki bodo, kot kandidati za predsednika, skupaj s predloženim programom in življenjepisom, predlagani za predsednika najkasneje 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, tj. najkasneje do 29.5.2018, tj. najkasneje do roka, ko je mogoče predlagati dopolnitev dnevnega reda skupščine in predložiti gradivo.