Skladno s sklepom številka  977/167/19, 167.  seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije sklicuje

44. REDNO SKUPŠČINO HZS

ki bo v četrtek, 20. junija 2019 , ob 16.00 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine

4. Sprejem dnevnega reda skupščine

5. Sprejem zapisnika 43. redne in volilne skupščine HZS

6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2018

8. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2020

9. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):

a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2018/19:

– Poročilo predsednika HZS
– Poročilo generalnega sekretarja HZS
– Poročilo o delu reprezentanc
– Poročilo o izvedbi tekmovanj DP

b.) Poročilo nadzornega odbora

c.) Poročilo disciplinske komisije

d.) Poročilo pritožbenega senata

e.) Poročilo strokovnega sveta

f.) Poročilo sodniške organizacije

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 17.6.2019, pred dnevom skupščine.

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 13.6.2019. Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red (2. odst. 15. čl. Poslovnika Skupščine HZS in 15. čl. Statuta HZS). Skupščina lahko odloča, če je prisotna več kot polovica vseh predstavnikov članov HZS (20. člen Statuta HZS). Če ob sklicanem času ni zagotovljena sklepčnost skupščine, se začetek skupščine preloži za 30 minut, pri čemer je po omenjenem roku skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 vseh predstavnikov članov HZS (3. odst. 20. člena Statuta HZS).