ZAPISNIK 29. (DOPISNEGA) ZASEDANJA

 

SKUPŠČINE HZS

 

29. (dopisno) zasedanje Skupščine HZS je potekalo od četrtka 5.1.2012 od 12:00 ure do ponedeljka 9.1.2012 do 12:00 ure. Omenjeno zasedanje skupščine je bilo izvedeno na podlagi sklepa predsedstva HZS, št. 412/86/11, z dne 6.12.2011.

 

Na dnevnem redu so bile naslednje točke:

  1. 1. Imenovanje novega člana Predsedstva HZS

 

Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:

»Za novega člana predsedstva HZS se imenuje: mag. Igor Angelovski«

 

  1. 2. Sprememba Statuta HZS in sprejem čistopisa Statuta HZS

 

Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:

»Sprejme se sklep o spremembi Statuta HZS, ki je bil sprejet na 28. zasedanju skupščine HZS, z dne 07.09.2011, skupaj s čistopisom Statuta HZS, kot izhaja iz priloge tega sklica.«

  1. 3. Imenovanje novega člana HZS

 

Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:

»Hokejsko drsalni klub Ljubljana, Jakhljeva ulica 20, matična št.: 4014260000, postane nov član HZS«.

 

  1. 4. Potrditev finančnega plana za leto 2012

Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:

»Skupščina HZS v celoti potrjuje Finančni plan HZS za leto 2012.«

 

Gradivo za korespondenčno skupščino je obsegalo:

–       Predlog in obrazložitev za imenovanje novega člana predsedstva HZS

–       Statut HZS spremembe in čistopis z obrazložitvijo

–       Predlog in obrazložitev za imenovanje novega člana HZS

–       Finančni plan HZS za leto 2012

 

Vso gradivo, kot tudi vabilo na korespondenčno skupščino, je bilo članom HZS posredovano dne 21.12.2011.

Na sklic predmetnega dopisnega zasedanja Skupščine HZS, sklicanega s strani predsedstva HZS, dne 21.12.2011, je v predpisanem roku od 31 delegatov (pooblaščeni predstavniki članov), s pravico glasovanja, pisni odgovor poslalo 16 delegatov.

 

Skladno z 2. odst. 20. člena Statuta HZS, dopisna skupščina veljavno odloča, če je glasovala več kot polovica vseh predstavnikov članov HZS.

 

Predmetna skupščina je bila torej sklepčna.

 

Sklepi na skupščini se sprejmejo z večino glasov navzočih delegatov. O sprejemu Statuta odloča Skupščina z dvotretjinsko večino navzočih delegatov.

 

Ad. 1)

 

Delegati so v zvezi s predlagano točko 1 dnevnega reda o imenovanju novega člana predsedstva HZS s 16 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:

 

Sklep št. 1/29:

Delegati so soglasno sprejeli sklep, da se za novega člana predsedstva HZS imenuje mag. Igor Angelovski.

 

Ad. 2)

 

Delegati so v zvezi s predlagano točko 2 dnevnega reda o spremembi Statuta HZS, ki je bil sprejet na 28. zasedanju Skupščine HZS, z dne 07.09.2011, skupaj s čistopisom, kot izhaja iz priloge sklica 29. dopisne Skupščine HZS s 16 glasovi ZA sprejeli naslednji sklep:

 

Sklep št. 2/29:

Delegati so soglasno sprejeli sklep o spremembi Statuta HZS, ki je bil sprejet na 28. zasedanju Skupščine HZS, z dne 07.09.2011, skupaj s čistopisom Statuta HZS, kot izhaja iz priloge sklica 29. dopisne Skupščine HZS.

 

Zgoraj omenjeni Sklep o spremembi HZS, v obliki, kot je bil sprejet na predmetni (dopisni) skupščini, kot tudi čistopis Statuta HZS, kot je bil sprejet na 29. (dopisni) skupščini, je tudi priloga tega zapisnika.

 

Ad. 3)

 

Delegati so v zvezi s predlagano točko 3 dnevnega reda o imenovanju novega člana HZS – Hokejsko drsalni klub Ljubljana s 15 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli naslednji sklep:

 

Sklep št. 3/29:

Delegati so s 15 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli sklep, da Hokejsko drsalni klub Ljubljana, Jakhljeva ulica 20, matična številka: 4014260000, postane nov član HZS.

 

Ad. 4)

 

Delegati so v zvezi s predlagano točko 4 dnevnega reda o potrditvi finančnega plana HZS za leto 2012 s 13 glasovi ZA, 2 glasovoma PROTI in 1 VZDRŽANIM sprejeli naslednji sklep:

 

Sklep št. 4/29:

Delegati so s 13 glasovi ZA, 2 glasovoma PROTI in 1 VZDRŽANIM sprejeli sklep, da Skupščina HZS v celoti potrjuje Finančni plan HZS za leto 2012.

 

Vse prejete glasovnice (16) se so priloga temu zapisniku in se hranijo v pisarni HZS.

 

Zapisala: Branka Slejko

 

Matjaž Rakovec
Predsednik HZS

Ljubljana, 12. januar 2012