Skladno s sklepom številka 864/153/17,  153.  seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

42. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v sredo, 24. maja 2017 , ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 41. rednega zasedanja skupščine HZS
6. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2016
7. Potrditev rebalansa Finančnega načrta za leto 2017
8. Potrditev Finančnega načrta za leto 2018
9. Poročila o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26. a čl. Statuta HZS):

a) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2016/17:

– Poročilo predsednika HZS
– Poročilo generalnega sekretarja HZS
– Poročilo o delu reprezentanc
– Poročilo o izvedbi tekmovanj DP

b) Poročilo nadzornega odbora
c) Poročilo disciplinske komisije
d) Poročilo pritožbenega senata
e) Poročilo strokovnega sveta
f) Poročilo sodniške organizacije

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 21.5.2017, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).