Skladno s sklepom številka 833/148/16, 148. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS, Predsedstvo HZS sklicuje

41. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v torek, 18. oktobra 2016, ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
-­ zapisnikar
-­ dva potrjevalca zapisnika
-­ verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
– volilna komisija: predsednik in dva člana (za imenovanje enega člana predsedstva skladno z 9. točko dnevnega reda)

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 40. redne skupščine HZS
6. Seznanitev skupščine s Programom reprezentanc HZS za sezono 2016/17
7. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2017
8. Obravnava predloga predsedstva HZS – sprejem novega člana HZS (HK Velenje)
9. Seznanitev z odstopom člana predsedstva HZS (Jure Cekuta) in izvolitev (enega) novega člana predsedstva HZS (na predlog predsednika HZS: Milan Rajtmajer)

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 15.10.2016, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).