Skladno s sklepom številka 789/141/15, 141. seje predsedstva HZS in 24. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

39. IZREDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v četrtek, 22. oktobra 2015, ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
-­ zapisnikar
-­ dva potrjevalca zapisnika
-­  verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 37. redne skupščine HZS
6. Sprejem zapisnika 38. dopisnega zasedanja skupščine HZS
7. Seznanitev skupščine s Programom reprezentanc HZS za sezono 2015/16
8. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2016

***

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 19.10.2015, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Pravni pouk (24. člen Statuta HZS):

Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj 2/3 članov predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali 1/5 vseh članov HZS. Izredna skupščina lahko odloča le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.

pdf icon