Skladno s sklepom številka 680/125/14,  125.  seje predsedstva HZS in 24. členom Statuta HZS Predsedstvo HZS sklicuje

 

35. IZREDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v ponedeljek, 17. novembra 2014

ob 16. uri v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 34. redne in volilne skupščine HZS
6. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2015

****

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev lahko prisostvujejo na zasedanju skupščine, če priglasijo prisotnost vsaj tri dni, to je najkasneje do 13.11.2014, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS (4. odstavek 3. člena Poslovnika Skupščine HZS).

Pravni pouk (24. člen Statuta HZS):

Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj 2/3 članov predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali 1/5 vseh članov HZS.

Izredna skupščina lahko odloča le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.