Skladno s sklepom številka 586/111/13,  111. seje predsedstva HZS in 24. členom Statuta Hokejske zveze Slovenije, Predsedstvo HZS, na zahtevo petih članov Predsedstva HZS, sklicuje


33. IZREDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v sredo, 6. novembra 2013
ob 16.30 uri sejni sobi Hale Tivoli,
Celovška 25, Ljubljana

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
– delovno predsedstvo skupščine: predsednik  in dva podpredsednika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 32. rednega zasedanja skupščine HZS
6. Seznanitev s sanacijskim programom HZS in delom sanacijske skupine
7. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2014
8. Mnenje Nadzornega odbora HZS o Finančnem načrtu HZS za leto 2014
 

Hokejska zveza Slovenije
Predsedstvo