Z malo spretnosti in znanja si lahko priborite podpisani dres slovenske hokejske reprezentance. Pravilno odgovorite na zastavljena vprašanja in se potegujte za nagrado!

Zgodovinski nastop slovenske hokejske reprezentance se vedno bolj bliža. Zato smo pripravili nagradno igro, v kateri si lahko z znanjem in nekaj sreče priborite podpisani dres hokejske reprezentance, v katerem bo nastopila na olimpijskih igrah. Nagradna igra se začne v soboto, 1. februarja, in konča prihodnjo soboto, 8. februarja do 12. ure, zmagovalca pa bomo razglasili ob 14. uri.

Odgovorite na naslednja vprašanja in odgovore pošljite na naslov: nagradne.igre@hokejska-zveza.si

1. Kateri dres na sliki je najstarejši? Razvrstite jih od najstarejšega proti najnovejšemu.

2. Iz katerih svetovnih prvenstev so ti dresi? Zadostuje letnica nastopa.

3. Koliko od teh devetih dresov je bilo uporabljenih na tekmah elitnih svetovnih prvenstev?

 

 

Pri vsakem pravilnem odgovoru se bo od posameznika pri žrebanju upošteval le en glas.

 


 

Pravila in pogoji za nagradno igro za podpisani dres slovenske hokejske reprezentance:

V sklopu nagradne igre za podpisani dres slovenske hokejske reprezentance lahko oddate svoj glas na spletni poštni naslov nagradne.igre@hokejska-zveza.si, in sicer v času od 1. 2. 2014 do vključno 8. 2 .2014. Ob odgovorih je potrebno sporočiti še ime, priimek, naslov in telefonsko številko udeleženca.

Vse informacije v zvezi z nagradno igro bodo dostopni na uradni strani Hokejske zveze Slovenije (hokej.si) in socialnih omrežjih pod okriljem Hokejske zveze Slovenije.

 

1. Definicije

Organizator nagradne igre je Hokejska zveza Slovenije (v nadaljevanju HZS), Celovška 25, 1000 Ljubljana.

V nagradni igri lahko sodeluje vsak fizična oseba starejša od 15 let, ki se strinja s sodelovanjem v nagradni igri in soglaša, da se njegovo ime, priimek, naslov in e-naslov posredujeta organizatorju nagradne igre.

Vsi sodelujoči v nagradnem glasovanju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) objavljeni na spletni strani www.hokej.si. Osebni podatki so zbrani z namenom omogočanja izvedbe žrebanja, identifikacije in obvestila izžrebancev o prejemu nagrad.

2. Pravila, pogoji in cene

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 15 let in so državljani Republike Slovenije. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Nagradno glasovanje poteka na ozemlju Republike Slovenije.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec nagradne igre večkrat odgovarja, vsakič z drugačnim odgovorom. Upošteva se le pravilni odgovor na vsa zastavljena vprašanja. Le en pravilni odgovor vsakega udeleženca gre v žreb za nagrado.

Sodelujoči se z oddajo odgovora strinjajo s sodelovanjem v nagradnem glasovanju pod pogoji, navedenimi v teh pravilih in pogojih.

3. Nagradno glasovanje

V nagradni igri bodo sodelovali vsi udeleženci, ki bodo na spletni naslov nagradne.igre@hokejska-zveza.si poslali najmanj en odgovor.

V žrebanju za nagrado ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri Hokejski zvezi Slovenije in njihovim ožjim družinskim članom.

4. Žrebanje in nagrada

Za izvedbo nagradnega glasovanja in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Komisija bo določena s sklepom, ki bo dostopen na HZS.

Komisija bo v soboto, 8.2.2014, izžrebala enega nagrajenca, ki bo prejel podpisani dres slovenske hokejske reprezentance. Zmagovalec nagradne igre bo objavljen na spletni strani Hokejske zveze Slovenije in na socialnih omrežjih, s katerimi opravlja HZS.

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v treh dneh po žrebanju.

Podelitev nagrad se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek, naslov in fotografijo brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in filma ali fotografije na spletni strani organizatorja in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti:

• osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in

• davčno številko (Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke).

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Organizator lahko tudi odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

5. Ostalo

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim glasovanjem in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja komisija.

Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega glasovanja hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega glasovanja na naslednji način:

• vse podatke nagrajenca, vključno z njegovo davčno številko hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini,

• ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

6. Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator glasovanja se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe storitve. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

7. Končne določbe

Organizator glasovanja lahko spreminja pogoje sodelovanja v glasovanju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega glasovanja so pravila na vpogled udeležencem na www.hokej.si in v pisarni organizatorja..