Skladno s sklepom številka 1229/207/24, 207. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta HZS Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije sklicuje

49. REDNO SKUPŠČINO HZS

ki bo v torek, 18. junija 2024, ob 17.00 v sejni sobi Hale Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

 • delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva člana
 • zapisnikar in dva potrjevalca zapisnika
 • verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
 • volilna komisija: predsednik in dva člana

3. Sprejem dnevnega reda skupščine

4. Sprejem zapisnika 48. redne skupščine HZS

5. Seznanitev z naslednjimi dokumenti:

 1. Programski načrt – reprezentance HZS za sezono 2024/25
 2. Poročilo Sanacijske skupine HZS za leto 2023 in sanacijski načrt HZS 2024-2034

6. Imenovanje novega (nadomestnega) člana predsedstva HZS;

7. Potrditev rebalansa Finančnega načrta HZS za leto 2024

8. Potrditev Finančnega načrta HZS za leto 2025

9. Potrditev revidiranega letnega poročila HZS za leto 2023

10. Potrditev poročil o delovanju organov HZS med dvema skupščinama (26.a čl. Statuta HZS)

 1. Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2023/24:
  • Poročilo predsednika HZS
  • Poročilo generalnega sekretarja HZS
  • Poročilo o delu reprezentanc
  • Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
 2. Poročilo nadzornega odbora
 3. Poročilo disciplinske komisije
 4. Poročilo pritožbenega senata
 5. Poročilo strokovnega sveta
 6. Poročilo sodniške organizacije

Predstavniki tiska, radija, televizije in drugih medijev so lahko navzoči na zasedanju skupščine, če potrdijo udeležbo vsaj tri dni, to je najkasneje do 15.6.2024, pred dnevom skupščine pri predsedstvu HZS.

Člani HZS lahko predlagajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda, skupaj z gradivom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem skupščine, in sicer najkasneje do 11.6.2024. Druge dopolnitve ne bodo upoštevane. Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red (2. odst. 15. čl. Poslovnika Skupščine HZS in 15. čl. Statuta HZS). Skupščina lahko odloča, če je prisotna več kot polovica vseh predstavnikov članov HZS (20. člen Statuta HZS). Če ob sklicanem času ni zagotovljena sklepčnost skupščine, se začetek skupščine preloži za 30 minut, pri čemer je po omenjenem roku skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 1/3 vseh predstavnikov članov HZS (3. odst. 20. člena Statuta HZS).