Pri Hokejski zvezi Slovenije smo zaradi članka pri medijski hiši Dnevnik z naslovom »HZS ima finančne zagate že pri sprotnem poslovanju« vložili zahtevek za objavo popravka in obvestilo glede nastanka občutne škode, ki ga prilagamo spodaj.

ZADEVA:          Zahteva za objavo popravka in obvestilo glede nastanka občutne škode

Spoštovani,

Danes, tj. dne 2.4.2015, je bil na spletnem portalu www.dnevnik.si in tiskani izdaji dnevnika, objavljen članek z naslovom: »HZS ima finančne zagate že pri sprotnem poslovanju« (v nadaljevanju: »Članek«), avtorja Mateja Grošlja (v nadaljevanju: »Novinar«). V zvezi z navedenim vam sporočamo, kot sledi.

Ad.1    Uvodno obvestilo
Iz nam nerazumljivih razlogov, je Novinar (ponovno) prekršil kodeks novinarske etike, njegovo ravnanje pa po naši oceni lahko vsebuje elemente kazenske in odškodninske odgovornosti.

Novinar je najmanj:
–      Lažno zapisal, da naj bi na predsednika Matjaža Rakovca in generalnega sekretarja Dejana Kontreca ali na medijskega predstavnika HZS skušal nasloviti kakršnakoli vprašanja v zvezi s Člankom. Navedeno nikakor ne drži. Novinar ni zastavil popolnoma nobenega vprašanja, pri čemer velja spomniti, da bi Novinar vprašanja lahko zastavil zelo preprosto preko elektronske pošte (kar je Novinar občasno v preteklosti tudi že storil). Gre za protipravno novinarsko ravnanje, glede česar je enotna tako slovenska, kot tudi evropska praksa, vse omenjeno pa nakazuje na Novinarjev naklep, da novinarski poklic zavestno zlorablja za objavo neresničnih podatkov v javnosti.

–      Zavajajoče zapisal, da je HZS dolžna HDK Maribor v zvezi s prvenstvom v Mariboru (U-18). Omenjeno, po oceni HZS, ni točno. Upoštevaje pogodbo med HSZ in HDK Maribor, je HZS po njenem mnenju izpolnila svoje obveznosti, pri čemer pa bo HZS, skladno s pravili stroke in profesionalnimi standardi, eventualne nesporazume primarno reševala s pogodbeno stranko (in ne v javnosti).

–      Ne držijo pa tudi druge navedbe v Članku, kot npr. da naj bi IIHF že nakazala HZS polovico od 220.000 CHF (znesek ni pravilen), da naj HZS ne bi obvestila medijev za začetek priprav članske reprezentance (pri čemer je o navedenem poročala tudi televizijska družba), da naj HZS ne bi plačevala igralcev, zavajajoči pa so tudi podatki glede blejskih hotelov.

V motivacijo in strokovnost Novinarja, da se, brez predhodne preverbe, spusti v navajanje neresničnih navedb, se HZS ne bo spuščala. Omenjeno bodo presojali za to pristojni neodvisni organi. Žal pa vas moramo opozoriti, da gre v obravnavanem primeru za poslovno zelo občutljive neresnice, zaradi česar naši zvezi že nastaja škoda, omenjeno škodo pa je mogoče pripisati naklepnemu ravnanju Novinarja. V tem delu se bo HZS poslužila pravnih sredstev, ki jih ima na voljo.

Ad.2    Zahteva za popravek
Glede na to, da je Članek močno posegel v čast in dobro ime HZS, med drugim, ker vsebuje neresnična oziroma najmanj zavajajoča dejstva, vas, skladno z 26. in 27. čl. Zakona o medijih, prosimo, da najkasneje v zakonskem roku, na enakovrednem mestu, brez sprememb, objavite naslednji popravek/prikaz nasprotnih dejstev (v tem besedilu: »Popravek«).

Prikaz nasprotni dejstev v zvezi s člankom: »HZS ima finančne zagate že pri sprotnem poslovanju«
HZS meni, da ne zamuja s plačilom pogodbenih obveznosti do organizatorja svetovnega prvenstva (U-18) v Mariboru. Informacije v članku, ki jih novinar ni preveril, ne držijo. Ne glede na navedeno bo HZS morebitno drugačno interpretacijo pogodbenih določil preverila pri HDK Maribor, pri čemer bo eventualne nejasnosti skušala uskladiti na miren način, upoštevaje korist športa in hokeja. Ob tem velja poudariti, da Svetovno prvenstvo v Mariboru z vidika HZS gotovo ni ogroženo. Tudi priprave na svetovno prvenstvo v Ostravi nemoteno potekajo. Začetek priprav je bil objavljen s strani ene izmed priznanih televizijskih družb, kar je novinar očitno spregledal. Igralci so in bodo poplačani v roku, vse skladno z dogovorom, pri čemer so tudi obveznosti do trenerjev regulirane. Tudi v tem delu informacije v članku niso točne. HZS ima sklenjene dogovore s hotelirji, v tem delu pa je potrebno poudariti, da večji del neporavnanih obveznosti do hotelirjev izhaja iz časa prejšnjega vodstva HZS (več kot 4 let nazaj), pri čemer si HZS uspešno prizadeva tudi omenjene zadeve sanirati. HZS kljub zaostrenim razmeram, regulira svoje finance, pri čemer je HZS v prejšnji sezoni, namenila precejšni del sredstev tudi za razvoj klubom (predvsem U-18 in U-20). HZS že tretjo leto posluje s presežkom prihodkov nad odhodki, pri čemer negativni društveni sklad uspešno zmanjšuje. Spomniti je potrebno, da je negativni društveni sklad nastal izključno v času prejšnjega vodstva, novo vodstvo pa se je po prevzemu vodstva soočalo z blokadami računov in grožnjami upnikov. Po petih (5) letih od prevzema vodenja HZS je novo vodstvo omogočilo, da HZS na letni ravni, transparentno in enakopravno, namenja precejšnji znesek za razvoj klubov, pri čemer poravnava obveznosti do dobaviteljev, hkrati pa ustvarja presežek prihodkov za zmanjševanje negativnega društvenega sklada. HZS je tudi preprečila nezakonite odlive sredstev v zasebne namene, prav tako pa se, znotraj športnega sveta, bori zoper nepravično in nezakonito distribucijo javnih sredstev ter korupcijo v športu, kar marsikateremu športnemu funkcionarju, z do sedaj nedotakljivim statusom in zagotovljenim medijskim prostorom, ni po godu. HZS izrecno zanika navedbo, da naj bi novinar pri HZS preveril kakršnekoli informacije, ki jih je objavil v obravnavanem članku. Novinar na HZS v zvezi z obravnavanim člankom ni naslovil popolnoma nobenega vprašanja, čeprav bi to, tudi preko elektronske pošte, lahko brez težav storil. Upoštevaje gornje, obravnavani članek temelji na zavajajočih in nepreverjenih dejstvih, v razloge za takšno početje novinarja pa se HZS ne bo spuščala. Slednje prepušča bralcem.«

Hokejska zveza Slovenije
Matjaž Rakovec, predsednik