14. oktober 2015, Ljubljana – Hokejska zveza Slovenije izraža zadovoljstvo, da je Višje sodišče v Ljubljani pravnomočno zavrnilo tožbeni zahtevek podjetja Class I d.o.o. v lasti Ernesta Aljančiča, s katerimi je slednje od HZS zahtevalo izplačilo v višini 336.467,60 EUR s pripadajočimi obrestmi.

Višje sodišče je tako potrdilo prvostopenjsko odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani ter v obrazložitvi sodbe zapisalo, da je bila pogodba o trženju, na podlagi katere je podjetje Class I d.o.o. zahtevalo plačilo računov v skupni višini 206.467,60 EUR, nemoralna ter posledično nična. Sodišče je ob tem tudi ugotovilo, da omenjeno podjetje v svojem zahtevku ni dokazalo, da so bile storitve po izstavljenih računih dejansko tudi opravljene. V zvezi z domnevnim posojilom Hokejski zvezi Slovenije s strani Class I d.o.o. v višini 130.000 EUR pa sodišče ugotavlja, da družba Class I d.o.o. ni upravičena terjati omenjenega zneska oz. da posojilo ni bilo nikoli dano.

V drugostopenjski sodbi sodišče prav tako ugotavlja prepletenost vlog lastnika podjetja Class I d.o.o. in nekdanjega predsednika HZS Ernesta Aljančiča  v vsaki od pogodbenih strank. Omenjene okoliščine, kot še izhaja iz obrazložitve sodbe, dajejo dovolj trdno podlago za sklep, da je bila odločitev za pogodbo in njeno vsebino sprejeta pod njegovim odločilnim vplivom, zaradi česar je nasprotje interesov pogodbenih strank povsem očitno.

Na podlagi omenjene sodbe Višjega sodišča družba Class I, d.o.o. družbi HZS dodatno dolguje znesek 7.739,07 EUR za povračilo sodnih stroškov.

Hokejska zveza Slovenije želi ob tem poudariti, da tokratna sodba Višjega sodišča v Ljubljani potrjuje nemoralno prakso prejšnjega vodstva slovenske krovne hokejske organizacije. HZS si bo, ne glede na pritiske posameznih interesnih skupin, še naprej prizadevala za preprečevanje podobnih praks,znotraj same zveze in v športu nasploh; tudi z nadaljevanjem vseh postopkov, ki jih je HZS sprožila za povračilo nastale škode. V tej luči bo HZS v nadaljevanju sodelovala s pristojnimi organi pregona v kazenskem postopku, ki teče zoper odgovorne osebe na podlagi sklepa o preiskavi, iz katerega izhaja utemeljen sum, da so določene osebe s kaznivimi dejanji HZS povzročile večjo škodo.