Skladno s sklepom številka 453/93/12, 93. seje predsedstva HZS in 20. členom Statuta Hokejske zveze Slovenije, Predsedstvo HZS sklicuje

30. REDNO SKUPŠČINO HZS,

ki bo v ponedeljek, 11. junija 2012
ob 16. uri sejni sobi Hale Tivoli, Celovška 25, Ljubljana Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov za vodenje skupščine:

– delovno predsedstvo skupščine: predsednik in dva podpredsednika
– verifikacijska komisija: predsednik in dva člana
– zapisnikar
– dva potrjevalca zapisnika

3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem dnevnega reda skupščine
5. Sprejem zapisnika 27. izrednega zasedanja skupščine HZS
6. Sprejem zapisnika 28. izrednega zasedanja skupščine HZS
7. Sprejem zapisnika 29. dopisnega zasedanja skupščine HZS
8. Sprejem novega poslovnika skupščine
9. Potrditev finančnega in revizijskega poročila za leto 2011
10. Poročila

a.) Poročilo o delu HZS in delovnih teles v sezoni 2011/12
– Poročilo predsednika HZS
– Poročilo generalnega sekretarja HZS
– Poročilo o delu reprezentance
– Poročilo o izvedbi tekmovanj DP
b.) Poročilo nadzornega odbora
c.) Poročilo disciplinske komisije
d.) Poročilo strokovnega sveta
e.) Poročilo sodniške organizacije

11. Volitve in imenovanja:

– imenovanje Pritožbenega senata HZS
– imenovanje novega člana Disciplinske komisije HZS (odstop g. Angelovskega)

Hokejska zveza Slovenije
Predsedstvo

V Ljubljani, 24.05.2012